ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್

 • Screw Cap-S2027

  ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಸ್ 2027

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್ 2027
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 38 ಎಂಎಂ ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್

 • Screw Cap-S3776

  ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಸ್ 3776

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್ 3776
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 18 ಎಂಎಂ ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್

 • Screw Cap-S1770

  ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಸ್ 1770

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್ 1770
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 20 ಎಂಎಂ ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್

 • Screw Cap-S2009

  ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಸ್ 2009

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್ 1770
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 30 ಎಂಎಂ ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್

 • Screw Cap-S10685

  ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಸ್ 10685

  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 60 ಎಂಎಂ ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 30 ಎಂಎಂ ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್

 • Screw Cap-S2692

  ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಸ್ 2692

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್ .2692
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 62 ಎಂಎಂ ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್

 • Screw Cap-S2020

  ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಸ್ 2020

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್ 2020
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: ಎಂಎಂ ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್

 • Screw Cap-S2026

  ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಸ್ 2026

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್ 2026
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 20 ಎಂಎಂ ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್

 • Screw Cap-S3339

  ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಸ್ 3339

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್ 2026
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 24 ಎಂಎಂ ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್

 • Screw Cap-S2748

  ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಸ್ 2748

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್ 2026
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 24 ಎಂಎಂ ಪುಲ್ out ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್

 • Screw Cap-S3995

  ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಸ್ 3955

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್ 2026
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 45 ಎಂಎಂ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್