ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್

 • FLIP TOP CAP -F3926

  ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಫ್ 3926

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್ 3926
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 18/410 ಫ್ಲಾಟ್ ರೂಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಅನುಕೂಲಕರ

 • FLIP TOP CAP-F3938

  ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಫ್ 3938

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್ 3938
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 18/415 ಫ್ಲಾಟ್ ರೂಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಅನುಕೂಲಕರ

 • FLIP TOP CAP-4046

  ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ -4046

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್ 4046
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 20/410 ಫ್ಲಾಟ್ ರೂಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಅನುಕೂಲಕರ

 • FLIP TOP CAP-F4067

  ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಫ್ 4067

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್ 4067
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 20/410 ಫ್ಲಾಟ್ ರೂಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಅನುಕೂಲಕರ

 • FLIP TOP CAP-F3848

  ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಫ್ 3848

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್ 3848
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 28/410 ಫ್ಲಾಟ್ ರೂಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಅನುಕೂಲಕರ

 • FLIP TOP CAP-3404

  ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ -3404

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್ 3404
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 24/410 ರೌಂಡ್ ರೂಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಅನುಕೂಲಕರ

 • FLIP TOP CAP-F4041B

  ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಫ್ 4041 ಬಿ

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್ 4041 ಬಿ
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 20/410 ರೌಂಡ್ ರೂಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಅನುಕೂಲಕರ

 • FLIP TOP CAP-F4051

  ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಫ್ 4051

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್ 4051
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 24/410 ರೌಂಡ್ ರೂಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಅನುಕೂಲಕರ

 • FLIP TOP CAP-F1447

  ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಫ್ 1447

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್ 1447
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 24/410 ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಅನುಕೂಲಕರ

 • FLIP TOP CAP-F1338

  ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಫ್ 1338

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್ 1338
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 24/410 ರೌಂಡ್ ರೂಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಅನುಕೂಲಕರ

 • FLIP TOP CAP-F2720

  ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಫ್ 2720

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್ 2720
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 24/410 ರೌಂಡ್ ರೂಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಅನುಕೂಲಕರ

 • FLIP TOP CAP-F4044

  ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್-ಎಫ್ 4044

  ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್ 4044
  ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: 24/410 ಫ್ಲಾಟ್ ರೂಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್
  ಮೆಟಿಯಲ್: ಪಿಪಿ
  ಬಳಕೆ: ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ
  ಸ್ಪೆಕ್: ಬಲವಾದ ಸೀಲಿಂಗ್, ಸೋರಿಕೆ ಪುರಾವೆ, ಅನುಕೂಲಕರ